LINKS

De Żndersteande ynstellings, bedriuwen en persoanen binnen stipers fan it projekt Breewar.

WÍr mooglik is trochlinkt nei harren ynternetadres.

* Provinsje Frysl‚n: www.fryslan.nl.

Yn it ramt fan it provinsjale Aksjeprogramma Kultuerberik (ACB) en ek foar de taalbefoardering.

* Gemeente Nijefurd: www.nijefurd.nl

As Żnderdiel fan it Aksjeprogramma Kultuerberik (ACB). De Warkumer Mar leit foar in part yn Nijefurd.

* Gemeente WŻnseradiel: www.wunseradiel.nl

De Warkumer Mar leit foar in part yn WŻnseradiel.

* Wetterskip Boarn en Klif: www.friesewaterschappen.nl.

* Wetterskip Marne-Middelsee: www.friesewaterschappen.nl.

Dizze ynstellings binnen ferantwurdlik foar it wetterpeil yn de Mar. Fia it ynternetadres www.friesarchiefnet.nl kinne jo net allinnich yn de argiven komme fan dizze wetterskippen mar ek yn sawat alle argiven fan de provinsje en de gemeenten.

* It Jopie Huisman Museum yn Warkum:  www.jopiehuismanmuseum.nl.

De Mar wie de bertegrŻn fan Jopie Huisman en hat in grutte ynfloed op syn wurk h‚n.

* De Vriendenkring fan it Jopie Huisman Museum: www.jopiehuismanmuseum.nl.

* VIAISN: www.nijefurdnet.nl

Stipe by webdesign en digitalisearjen fan ferskate bylden.

 

Links fan meiwurkers.

www.workum.nl

www.nijhuizum.nl

www.depaupers.nl

www.come.to/skarl

www.breewar.com

www.members.tripodnet.nl/muswarkumserfskip

www.fryskegea.nl